วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Education New#2

ในหลวง กับงานพัฒนาด้านการศึกษา


Education New#1

นายกกับการปฏิรูปการศึกษา


English Teaching#5

พูดอังกฤษ 1,200 ประโยค Conversations


English Teaching#4

HHH International ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ


English Teaching#3

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง


เรียนอังกฤษผ่านเน็ตฟรี!!

www.intereladsd.blogspot.com

English Teaching#2

English Conversation 75 บทสนทนาภาษาอังกฤษ

English teaching#1

เรียนรู้ คำศัพท์ 1,000 คำ อังกฤษ -ไทย

English Innovation

นวัตกรรมชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษนวัตกรรมชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Sets นี้มี
วัตถุประสงค์ คือ สร้างและพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกการออกเสียง English
Pronunciation Sets ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80 / 80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets และศึกษาความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง

ประชากรสำหรับการทดลองครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษา อังกฤษ English Pronunciation Sets จำนวน 6 ชุด ชุดที่ 1 – 4 ประกอบด้วยคำศัพท์คู่เทียบเสียง (minimal pair) และบทสนทนาของเสียงที่เป็นปัญหา ชุดที่ 5 และ 6 ประกอบด้วยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงที่เป็นปัญหา ชุดที่ 1 เสียง l /l/, r /r/ ชุดที่ 2 เสียง t /t/ , th /q/ชุดที่ 3 เสียง sh / / , ch / / ชุดที่ 4 เสียง v /v/ , w /w/ ชุดที่ 5 เสียงท้ายคำ Ending Sounds of past form of regular verbs และชุดที่ 6 เสียงท้ายคำ Ending Sounds of plural nouns มีแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษจำนวน 7 แผน จัดกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการสอนการออกเสียงที่เป็นปัญหาคือ ขั้นการฟัง ขั้นแยกแยะเสียง ขั้นฝึกหัดออกเสียง และขั้นทดสอบเสียง

เครื่องมือที่ใช้ประกอบการทดลองนี้มีสามชุด คือ หนึ่ง แบบทดสอบการออกเสียง
ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Sets ทดสอบโดยครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ด้วยคำและข้อความจำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน นำมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของคะแนน สอง คือ ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Sets จำนวน 6 ชุด เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและชัดเจนตามหลักการออกเสียง การเชื่อมโยงเสียง การเน้นเสียงในคำ และการเน้นเสียงสูง-ต่ำในประโยค หาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงของนักเรียนด้วยคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่สาม การประเมินความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษของตนเองด้วย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกและการพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนดไว้

ผลการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Sets พบว่า ชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets สามารถพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80 / 80 โดยประสิทธิภาพของชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษเท่ากับ 85.41 และประสิทธิภาพของการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 86.33 ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 6 ชุดอยู่ในระดับดี และความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษของตนเองหลังการใช้ชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets มีระดับความเชื่อมั่นมาก การสัมภาษณ์หลังการใช้ชุดฝึกและการพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนดไว้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

Thanks ...

www.kroobannok.com

IT Update!!!

กลายเป็นหนึ่งในประเด็นฮอตที่สุดแห่งแวดวงข่าวไอทีช่วงนี้ก็ว่าได้ สำหรับการออกมาเผยข้อมูลพฤติกรรมการออนไลน์ของยูสเซอร์ทั้งไทยและเทศพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายของบริษัทแวดวงไอที-สื่อสาร-โฆษณาหลายแห่ง แถมยังมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อบอกเล่าความเป็นจริงในโลกไซเบอร์วันนี้ว่า...เหตุผลที่คน "คลิก" มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังสะท้อนให้เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือไม่

ล่าสุดกับการโชว์ผลสำรวจฉบับเขย่าโลกออนไลน์ไทยของ "แพน เอเชีย-แปซิฟิก ครอส มีเดีย เซอร์เวย์ (แพ็กซ์)" ทำให้ได้รู้ความเป็นจริงว่า คอไซเบอร์วันนี้ไม่ได้มีแค่เด็กๆ หรือวัยรุ่นเท่านั้น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดของประเทศพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ที่ออนไลน์ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 25-34 ปี ด้วยสัดส่วนถึง 90% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงถึง 92%

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตของยูสเซอร์เหล่านี้ก็พบว่า สัดส่วนการใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตแซงหน้าทีวีแล้วเรียบร้อย โดยอยู่บนโลกออนไลน์ถึง 43% เทียบกับทีวี 38% แมกกาซีน 10% และหนังสือพิมพ์เพียง 9% แถมยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตามเทรนด์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ทั้งนั้น การออนไลน์ส่วนใหญ่ก็เพื่อการใช้งานอีเมล คุยกับเพื่อนผ่านโปรแกรมสนทนา ซึ่งมากถึงขนาดที่ว่าคนไทยแชทติดอันดับ 2 ของเอเชียรองจากไต้หวัน โดยเป็นที่รู้ๆ กันว่า โปรแกรมสนทนาที่ฮิตที่สุดในไทยขณะนี้ก็ยังเป็น "วินโดว์ส ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์" จากค่ายไมโครซอฟท์

ผลสำรวจฉบับดังกล่าวยังเจาะลึกลงไปถึงขนาดที่ว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่าผู้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกัน ก็ยังมีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการท่องเที่ยวมากกว่า โดยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหาข้อมูล รวมทั้งจองโรงแรม หรือทริปท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจแนวโน้มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออีกรายอย่าง "globalwebindex.net" ก็พบว่าแรงขับเคลื่อนหลักๆ ที่ทำให้คนหันหน้าเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น 3 อันดับแรก นั่นก็คือ อัพเดทข่าวสาร ค้นหาข้อมูล/หาซื้อสินค้า และติดต่อสื่อสารกับเพื่อนด้วยสัดส่วนที่มากกว่า 40% ขึ้นไป

นอกจากนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังมีกิจกรรมบนโลกออนไลน์คล้ายคลึงกัน คือ ดูคลิปวีดิโอ และทำธุรกรรมออนไลน์ ในอัตราส่วนที่มากกว่า 60% ขึ้นไป

หากเมื่อมองตามภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจพบว่า ตลาดเว็บเกิดใหม่ รวมทั้งในไทยมีแรงผลักทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต โดย "โซเชียล เน็ตเวิร์ค" ถือเป็นสิ่งที่นำให้คนเริ่มเข้ามาเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น

บริษัทวิจัยตลาด "ไอดีซี" ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมที่จะใช้ "มือถือ" เป็นช่องทางเชื่อมต่อ ในฐานะที่เป็นทางเลือกของอุปกรณ์เข้าสู่โลกออนไลน์

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าบางประเทศ อาทิเช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจยังคงใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค ผ่านมือถือทุกๆ สัปดาห์ โดยพบผู้ใช้งานมากถึง 65% ในไทย ซึ่งผู้ใช้จะรับข้อมูลข่าวสาร ตอบรับข้อความสั้น อัพโหลดภาพ หรืออัพเดทสถานะของตัวเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเบราเซอร์บนมือถืออย่างสม่ำเสมอ

ในทางกลับกัน ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ พบว่ามีสัดส่วนของผู้ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค ผ่านมือถือน้อยที่สุดเพียง 19% และ 25% ตามลำดับ

ผลสำรวจของไอดีซี ยังพบว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของผู้ให้บริการมือถือ มีโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน หนีการใช้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านมือถือ โดยจากข้อมูลของผู้ใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ไม่เคยล็อกอินเข้าใช้งานผ่านมือถือมาก่อนนั้นเชื่อว่า อัตราค่าบริการที่แพงกำลังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาด

จากผลสะท้อนอีกด้านหนึ่งของพฤติกรรมการออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไป กำลังทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อแวดวงธุรกิจโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่ง "สื่อออนไลน์" กำลังถูกเลือกเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารทางการตลาด ที่สุดแล้วก็มาถึงคำถาม และความท้าทายเดียวที่มีตอนนี้ คือ

วันนี้เราเตรียมพร้อมมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้วหรือยัง...

แผนที่ ศรีราชา - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ สกลนคร - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ อ.เมือง สุพรรณบุรี - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

VDO English Teaching

แผนที่ บางเขน - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ เชียงใหม่ - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ กรุงเทพ - กำแพงแสน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

**English in Everyday Life**

เว็บไซต์เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ
ที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
^^!

แนะนำเว็บที่น่าสนใจ
http://www.eduzones.com/

เว็บไซต์ทางการศึกษาที่น่าสนใจ

IT Update!!

รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) ได้ออกบราวเซอร์ Chrome 4.0 เวอร์ชันทดสอบให้ดาวน์โหลดไปลองใช้กันแล้ว สงสัยกะเร่งเวอร์ชันแซงหน้าบราวเซอร์รุ่นพี่อย่าง Firefox ไปเลย โดยในเวอร์ชันนี้ นอกจากจะพัฒนาให้มuความเร็วเพิ่มขึ้นแล้ว ทางกูเกิ้ลยังเพิ่มคุณสมบัติการทำงานใหม่ๆ ที่่น่าใช้เข้าไปด้วย
สำหรับคุณสมบัติใหม่ของการทำงานที่เพิ่มเข้าไปใน Chrome 4.0 เวอร์ชันทดสอบก็คือ "บุ๊กมาร์คซิงค์" (Bookmark Sync) ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวตกรรมของเวอร์ชันนีั้เลยทีเดียว โดยคุณสมบัติการทำงานดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถซิงค์บุ๊กมาร์ค (รายการ"คั่นหน้าเว็บ"สำหรับเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ) เพื่อเรียกใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดในโลกก็ได้ภายในไม่กี่วินาที เพียงแค่เลือกคำสั่ง Synchronize my bookmars... จากเมนู Tools และหากมีการอัพเดต (เพิ่ม หรือลบ) รายการใดๆ ในบุ๊กมาร์ค ทุกระบบที่อ้างอิงถึงบุ๊กมาร์คก็จะอัพเดตให้ตรงกันอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมาก


นอกจากเรื่องของคุณสมบัติการทำงานใหม่ๆ ดังกล่าวแล้ว ทางกูเกิ้ลกล่าวว่า Chrome 4.0 เวอร์ชันทดสอบจะมีความเร็วมากกว่าเวอร์ชันปัจจุบันถึง 30% และหากเปรียบเทียบความเร็วของมันกับเวอร์ชันแรกก็จะมีความเร็วกว่า 400% เลยทีเดียว ได้ยินอย่างนี้แล้ว Firefox อาจจะรู้สึกหนาวๆ ได้เหมือนกัน ส่วน IE คงต้องหาทางป้องกันส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้ไม่ให้ลดลงไปกว่านี้...


แนะนำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Blog น.ส.จิตรกานต์ ไทยวงษ์


จัดทำโดย

ชื่อ น.ส.จิตรกานต์ ไทยวงษ์
สาขา การจัดการการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา)
รหัสนิสิต 5220601121
นิสิต ชั้นปีที่ 1
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน